Ponad 20 lat wspieramy biznes. Doradzamy, jak podejmować i realizować trudne przedsięwzięcia. Czasem odradzamy.

-----------

WŁODZIMIERZ GŁOWACKI

Każdy projekt traktujemy indywidualnie. Dobieramy kompetencje i tworzymy strategie – szyjemy na miarę.

-----------

dr Jędrzej Jakubowicz

Przewidujemy zachodzące zmiany, co pozwala nam dostosować strategię działania nawet przy najbardziej nietypowych sprawach.

-----------

Joanna Basińska

Zabezpieczamy interesy przedsiębiorców. Minimalizujemy zagrożenia i pomagamy w procesie realizacji projektów inwestycyjnych.

-----------

Rita Świętek

previous arrow
next arrow
Slider

Transakcja nieruchomościowa

Kancelaria wsparła Klienta z branży IT przy wieloetapowej transakcji dotyczącej nabycia nieruchomości z przeznaczeniem na stworzenie alternatywnej przestrzeni do pracy dla pracowników Klienta. Przedmiotem transakcji była miejska willa, zlokalizowana w Poznaniu w dzielnicy Jeżyce, która została wybudowana w 1928 r. i w okresie międzywojennym użytkowana była jako siedziba konsulatu szwedzkiego. W transakcji uczestniczył zespół, którego leaderem był wspólnik Kancelarii adwokat dr Jędrzej Jakubowicz, a w jego skład wchodzili współpracownicy z biura Kancelarii w Warszawie – adwokat Monika Michalik oraz aplikant adwokacki Michał Wojsznis. Transakcja została poprzedzona przeprowadzeniem przez Kancelarię audytu nieruchomości.

Pomyślne zakończenie roku dla Klienta Kancelarii – sprawa z zakresu roszczeń z tytułu kar umownych

Mecenas Marta Milej – Krzyształowska oraz mecenas Rita Świętek reprezentowały Klienta z sektora publicznego w sprawie o zapłatę należności z tytułu kar umownych oraz o stwierdzenie zasadności nałożenia kar umownych, w związku z procesem realizacji inwestycji.

Sprawa ta może wydać się interesująca ze względu na stan faktyczny, a przede wszystkim może stanowić ważną wskazówkę dla innych podmiotów, zmagających się z podobnymi trudnościami.

Zła sytuacja finansowa wykonawcy wygenerowała swoisty efekt kuli śnieżnej skutkujący niemożnością wywiązania się przez niego z zakontraktowanych inwestycji. Należało zważyć na fakt, iż przedmiotowe inwestycje były realizowane w ramach sformalizowanego reżimu prawa zamówień publicznych, co oznacza że wykonawca, jako podmiot profesjonalny złożył ofertę na realizację inwestycji w określonych terminach umownych, które znał, akceptował i uważał za możliwe do dochowania.

Zgodnie z panującym rygoryzmem w zakresie zmiany umowy zawartej w trybie zamówień publicznych oraz w myśli powszechnie akceptowanego stanowiska judykatury i orzecznictwa, zmiany umowy dokonywane na podstawie obecnego art. 455 Prawa zamówień publicznych (odpowiadającego art. 144 Prawa zamówień publicznych z 2004 r.) muszą wynikać z okoliczności po pierwsze nieprzewidywalnych, a po drugie przebiegać niejako automatycznie (np. zmiana umowy może nastąpić w przypadku określonych opadów atmosferycznych, w określonych wielkościach i w określonym czasie, poprzez dokładne określenie ich skutków). Niekorzystne warunki atmosferyczne, okresie zimowym, na które powoływał się przeciwnik, nie stanowiły podstawy dla zmiany terminów umownych. Nie były to bowiem okoliczności nieprzewidziane, a Wykonawca musiał je uwzględnić przy złożeniu oferty, a następnie realizacji prac.

Nowe obowiązki przedsiębiorców i instytucji publicznych w związku z ochroną sygnalistów

Państwa Członkowskie UE, w grudnia tego roku, powinny wdrożyć Dyrektywę 2019/1937 w sprawie ochrony osób zgłaszających naruszenia prawa Unii, powszechnie określaną dyrektywą o ochronie sygnalistów. Wspomniany termin oraz obowiązek dotyczy państw członkowskich UE i dopiero ustawa implementująca dyrektywę bezpośrednio nałoży nowe obowiązki na przedsiębiorców, jednak jest to moment właściwy na przygotowanie się na nadchodzące zmiany.

Na podstawie projektu ustawy o ochronie osób zgłaszających naruszenia prawa, zamieszczonego w wykazie prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów, jesteśmy w stanie w tej chwili przedstawić najważniejsze z założeń projektu, w kontekście działalności przedsiębiorców.

Kogo dotyczy obowiązek i do kiedy należy wprowadzić procedury?

Obowiązek wprowadzenia odpowiednich procedur dotyczy podmiotów z sektora prywatnego oraz publicznego, zatrudniających co najmniej 50 osób, a także podmiotów z sektora finansowego, bez względu na liczbę zatrudnionych pracowników oraz rodzaj sektora. U podmiotów zatrudniających powyżej 250 pracowników powyższe procedury powinny funkcjonować od dnia 17 grudnia 2021 roku. Dla pracodawców z sektora prywatnego zatrudniających między 50 a 249 pracowników, termin ten został wydłużony do 17 grudnia 2023 roku.

Kto będzie uznany za sygnalistę?

Osoby, zgłaszające naruszenia prawa Unii, które są szkodliwe dla interesu publicznego. Ochronie prawnej podlegać będzie osoba zgłaszająca nieprawidłowości, która:

  • świadczy pracę na rzecz przedsiębiorcy, bez względu na formę świadczenia pracy (umowa o pracę, umowa cywilnoprawna, B2B, kontrakt menedżerski, wolontariat, staż, praktyka);
  • świadczy pracę na rzecz podmiotów współpracujących z przedsiębiorcą (wykonawca, podwykonawca, dostawca);
  • akcjonariusze, wspólnicy, członkowie organów osoby prawnej;
  • świadczyła na rzecz przedsiębiorcy pracę (stosunek pracy ustał) lub jeszcze nie nawiązała tego stosunku, ale powzięła na etapie rekrutacji informacje dot. naruszenia;
  • pomaga w zgłoszeniu naruszenia, bądź jest powiązana ze zgłaszającym.

Dlaczego trzeba już zacząć działać i co należy zrobić?

Przedsiębiorcy nie mają obowiązku wprowadzania kanałów do zgłaszania nieprawidłowości do czasu, aż nie zostanie uchwalona i nie wejdzie w życie ustawa, jednak podjęcie odpowiednich działań już teraz, zniweluje ewentualne straty finansowe i wizerunkowe, które mogłyby stanowić pośrednio efekt nieodpowiedniego przygotowania na nadchodzące i nieuniknione zmiany. Obowiązkiem pracodawcy będzie ustalenie regulaminu zgłoszeń wewnętrznych, określających wewnętrzną procedurę zgłaszania naruszeń prawa i podejmowania działań następczych. Regulamin musi zostać ustalony po konsultacjach z zakładową organizacją związkową i przedstawicielami pracowników wyłonionymi w trybie przyjętym u danego pracodawcy. Może on wejść w życie dopiero po upływie 2 tygodni od dnia podania go do wiadomości pracowników. Każdy pracownik musi zostać zapoznany z tym regulaminem przed przyjęciem go do pracy.

Pracodawca będzie również zobowiązany do prowadzenia rejestru zgłoszeń wewnętrznych, jak i zewnętrznych. Projekt przewiduje bowiem możliwość zgłoszenia zewnętrznego, gdzie można dokonać zgłoszenia zewnętrznego bez uprzedniego dokonania zgłoszenia wewnętrznego.

Organizacja faktyczna.

Pomijając kwestię związaną z właściwym wdrożeniem wskazanych w projekcie ustawy procedur, dla każdego pracodawcy również bardzo istotny będzie wybór środków, które miałyby funkcjonować w danym przedsiębiorstwie. Należy ustalić, czy zgłoszenia będę dokonywane przez skrzynkę na listy w zakładzie, linię telefoniczną czy może za pomocą formularza na stronie internetowej. Ponadto istotnymi aspektami są zapewnienie poufności komunikacji i ograniczenie dostępu do zgłoszenia tylko do osób uprawnionych oraz ustalenie, kto będzie odpowiedzialny za odbiór zgłoszeń.

Pracodawca będzie musiał również ustalić, kto poprowadzi kampanię informacyjną w zakresie sygnalistów oraz jak będzie wyglądało postępowanie wyjaśniające oraz kto będzie odpowiedzialny za przeprowadzenie takiego postępowania. Również kwestia odpowiedniego przechowywania zgłoszeń, na bazie ochrony danych osobowych, jawi się jako bardzo istotna, a powyższa całość, stanowi tylko wskazanie niektórych z zadań, z jakimi, w najbliższym czasie, przedsiębiorcom przyjdzie się zmierzyć.

Publikacja r. pr. dr Karoliny Szczepańskiej-Leśniewskiej

W najnowszym numerze Przeglądu Prawa Handlowego 11/2021 ukazał się artykuł autorstwa r. pr. dr Karoliny Szczepańskiej-Leśniewskiej pt. „Ochrona kapitału akcyjnego w prostej spółce akcyjnej”.

Artykuł poświęcony jest nowemu typowi spółki kapitałowej. W przypadku prostej spółki akcyjnej ustawodawca przyjął szereg nowych rozwiązań prawnych, odmiennych od dotychczas znanych na gruncie spółki z o.o. oraz spółki akcyjnej. Przede wszystkim, zamiast kapitału zakładowego, wprowadzony został kapitał akcyjny jako kapitał podstawowy. Ma to dalsze konsekwencje w zakresie ochrony i możliwości dysponowania majątkiem prostej spółki akcyjnej, które mec. dr Karolina Szczepańska-Leśniewska poddaje analizie prawnej.

Doradzamy przy transakcji joint venture – branża energii wiatrowej i fotowoltaiki

Kancelaria Głowacki i Wspólnicy uczestniczyła jako doradca prawny przy transakcji joint venture w projekcie dotyczącym inwestycji w polską spółkę działającą w branży energii wiatrowej i fotowoltaikiCelem spółki joint venture będzie finansowanie przyszłych transakcji M&A w szeroko pojętym sektorze energetycznym.

Zespół prawa korporacyjnego Kancelarii składający się z r. pr. Bogdana Dzudzewicza, adw. Jędrzeja Jakubowicza oraz apl. radc. Weroniki Dąbrowskiej brał udział w pracach nad sporządzeniem i negocjacjami umowy inwestycyjnej i dokumentacji transakcyjnej.

Joanna Basińska o kontraktach budowlanych na konferencji Pulsu Biznesu

W dniach 19-20 października 2021 r. odbyła się kolejna edycja konferencji „Kontrakty budowlane – relacje między inwestorem a wykonawcą w procesie realizacji inwestycji budowlanej” organizowanej przez Puls Biznesu.

Mecenas Joanna Basińska w trakcie drugiego dnia wydarzenia omówiła problematykę poświęconą odstąpieniu od umowy o roboty budowlane. Zagadnienie to ma duży wymiar praktyczny w odniesieniu do realizacji zadań inwestycyjnych. Jest najczęstszym sposobem przedterminowego zakończenia umów tego typu.

Problematyka dotycząca odstąpienia od umowy jest złożona. Przepisy prawa przewidują wiele przypadków, wraz ze szczegółowo określonymi warunkami, w których odstąpienie od umowy jest dopuszczalne. Możliwe jest również kontraktowe uregulowanie prawa odstąpienia od umowy. Bywa jednak, że postanowienia umowne formułowane są wadliwie, a w konsekwencji nie wywołują oczekiwanych skutków prawnych. Mecenas Basińska wskazywała jakich błędów unikać. Omawiała rodzaje odstąpień od umowy, w tym lex commisoria – szczególny przypadek ustawowego prawa odstąpienia. Wskazywała na przesłanki uzasadniające zastosowanie umownego i ustawowego prawa odstąpienia od kontraktu budowlanego leżące po stronie wykonawcy lub inwestora. Prezentowała konsekwencje odstąpienia w odniesieniu do takich aspektów jak: rozliczenia pomiędzy stronami, obowiązek zapłaty kary umownej, rękojmia, gwarancja, zabezpieczenie należytego wykonania umowy i inne. Zainteresowanie uczestników wzbudziła możliwość kontraktowej modyfikacji przez strony regulacji ustawowych odnoszących się do odstąpienia od umowy. Konferencja przeznaczona była dla pracowników firm występujących w procesie budowlanym zarówno po stronie wykonawcy jak i inwestora, podmiotów finansujących roboty budowlane m. in. pracowników i kierowników działów: nieruchomości, prawnych, inwestycji, umów i planowania oraz podmiotów prowadzących działalność w obszarze kontraktów budowlanych.

Jako Kancelaria, wysoko cenimy możliwość aktywnego uczestnictwa w tego typu przedsięwzięciach oraz sposobność podzielenia się wiedzą naszych prawników przed szerokim audytorium.

Włodzimierz Głowacki po raz czwarty przewodniczącym Najwyższej Komisji Odwoławczej PZPN

Zarząd PZPN po raz czwarty powierzył funkcję przewodniczącego Najwyższej Komisji Odwoławczej PZPN Włodzimierzowi Głowackiemu, radcy prawnemu i wspólnikowi zarządzającemu kancelarii Głowacki i Wspólnicy.

W sierpniu informowaliśmy o uhonorowaniu mecenasa Głowackiego Brązową Odznaką Honorową Polskiego Związku Piłki Nożnej oraz o zbliżającym się końcu III kadencji przewodniczenia najwyższemu organowi jurysdykcyjnemu PZPN. Teraz mamy przyjemność poinformować Państwa o początku kolejnej kadencji Włodzimierza Głowackiego jako przewodniczącego Najwyższej Komisji Odwoławczej.

Oddalenie powództwa o zwrot refundacji

R. pr. Izabela Bielarz uzyskała dla Klienta Kancelarii korzystny wyrok, w którym Sąd oddalił powództwo organu w zakresie żądania zwrotu środków przyznanej i wypłaconej przedsiębiorcy refundacji. Sąd oddalił powództwo, mając na względzie cel, z jakim sprzężona została wypłata środków refundacji i uznał, że roszczenie o zwrot tychże nie było zasadne.
Wyrok ten jest istotny szczególnie dla przedsiębiorców, którzy w ostatnim czasie skorzystali z różnego rodzaju form wsparcia. Należy spodziewać się, że przedsiębiorcy będący beneficjentami programów pomocowych, niebawem mogą stać się adresatami analogicznych żądań ze strony organów, dlatego tym bardziej cieszy efekt działań przeprowadzonych przez mecenas Bielarz.

Transakcja sprzedaży udziałów w spółce HOD

Mec. dr Jędrzej Jakubowicz wraz z zespołem Kancelarii wsparł właścicieli Spółki z branży HOD w transakcji sprzedaży udziałów w Spółce. Spółka jest jednym z liderów w produkcji i dystrybucji wody do biur i domów na rynku polskim.

Doradztwo prawne kancelarii obejmowało w szczególności udział w procesie due diligence poprzedzającym sprzedaż udziałów w Spółce, przygotowanie dokumentacji związanej z transakcją, analizę i negocjacje dokumentacji transakcyjnej, konsultacje podatkowych skutków transakcji, jak również udział w zamknięciu transakcji oraz czynnościach potransakcyjnych. Projekt był realizowany w całości w języku angielskim. Wartość transakcji to około 50 mln złotych.

Attorney at law, PhD Jędrzej Jakubowicz in cooperation with the law firm members supported the owners of HOD sector company with the sale of their shares. The company is one of the leaders in the production and distribution of water to offices and homes on the Polish market.

Legal counselling included in particular the due diligence of the company, then the documents preparation, further analysis along with negotiations, the tax consultation in terms of the final result of shares sale, as well as the post-sale counselling in the end. The project was carried out in English. The transaction value was ca. 50 million PLN.

Nazwa domeny internetowej jako przedmiot zabezpieczenia kredytu (rozważania de lege ferenda) – prelekcja mec. Włodzimierza Głowackiego

VII Seminarium Arbitrów i Mediatorów Sądu Polubownego  ds. Domen Internetowych przy Polskiej Izbie Informatyki i Telekomunikacji współorganizowane przez Urząd Patentowy RP poświęcone było działalności Sądu Polubownego oraz problematyce domen internetowych i ich wykorzystywania w działalności gospodarczej z perspektywy praw własności przemysłowej. W załączeniu link do przedstawionej przez mec. Włodzimierza Głowackiego prezentacji  pt. Nazwa domeny internetowej jako przedmiot zabezpieczenia kredytu (rozważania de lege ferenda)

Obrazek posiada pusty atrybut alt; plik o nazwie IMG_3694-1024x658.jpg

KANCELARIA PRAWNICZA GŁOWACKI I WSPÓLNICY

BIURO W POZNANIU

ul. Paderewskiego 8
61-770 Poznań

e-mail: poznan@gwlex.pl
tel. +48 61 221 74 51
fax +48 61 221 74 53

KRS 0000295680
REGON 300731875
NIP 7811811954
BIURO W WARSZAWIE

ul. Nowy Świat 2
00-497 Warszawa

e-mail: warszawa@gwlex.pl
tel. +48 22 364 44 54
fax +48 22 364 44 54