Ponad 20 lat wspieramy biznes. Doradzamy, jak podejmować i realizować trudne przedsięwzięcia. Czasem odradzamy.

-----------

WŁODZIMIERZ GŁOWACKI

Każdy projekt traktujemy indywidualnie. Dobieramy kompetencje i tworzymy strategie – szyjemy na miarę.

-----------

dr Jędrzej Jakubowicz

Przewidujemy zachodzące zmiany, co pozwala nam dostosować strategię działania nawet przy najbardziej nietypowych sprawach.

-----------

Joanna Basińska

Zabezpieczamy interesy przedsiębiorców. Minimalizujemy zagrożenia i pomagamy w procesie realizacji projektów inwestycyjnych.

-----------

Rita Świętek

previous arrow
next arrow
Slider

Praktyczne Wykorzystywanie Arbitrażu w Polsce

Arbitraż mimo zalet przedstawionych w artykule „Sądownictwo polubowne (arbitrażowe)”[1] nadal wykorzystywany jest jako droga rozwiązywania sporów w nieznacznym zakresie. Jak wynika ze statystyk tylko niewielki odsetek spraw sądowych rozpatrywanych jest przez sądy arbitrażowe. Dzieje się tak z kilku względów. Na pierwszymi miejscu ciągle jeszcze wymienić należy nikłą świadomość społeczeństwa co do istnienia tej drogi rozwiązywania problemów, a tym bardziej zasad na jakich funkcjonuje sądownictwo polubowne. Po drugie, wciąż można zauważyć dużą dozę nieufności i liczne obawy przed kierowaniem spraw na drogę postępowania arbitrażowego, co jest pochodną wspomnianej nikłej znajomości reguł rządzących postępowaniem arbitrażowym.

Autor: Włodzimierz Głowacki
Data publikacji: 9.04.2015
Miejsce publikacji: Przegląd Komunalny

Artykuł dostępny tutaj

Istota sądownictwa polubownego

Przez sąd polubowny należy rozumieć sąd niepaństwowy, powołany przez strony do rozstrzygnięcia ich sporu wyrokiem mającym moc prawną na równi z wyrokiem sądu państwowego[1]. Sąd polubowny jest również nazywany sądem arbitrażowym lub skrótowo arbitrażem. Stanowi on alternatywę wobec państwowej ochrony prawnej, zapewnianej przez sądy powszechne.

Autor: Włodzimierz Głowacki, Sławomir Marciniak
Data publikacji: 18.03.2015
Miejsce publikacji: Przegląd Komunalny

Artykuł dostępny tutaj

Ewolucja stanowiska ustawodawcy w zakresie następstwa prawnego w prawie publicznym

W najnowszym wydaniu najstarszego czasopisma prawniczego w Polsce –  Ruchu prawniczym, ekonomicznym i socjologicznym (Rok LXXVI, zeszyt 4 – 2014), opublikowano artykuł adwokata Kancelarii  Jędrzeja Jakubowicza  omawiający problematykę m.in. następstwa prawnego w prawie publicznym, prywatyzacji przedsiębiorstw  państwowych  czy  ordynacji  podatkowej.

Autor: dr Jędrzej Jakubowicz
Data publikacji: 17.02.2015
Miejsce publikacji: Ruch prawniczy ekonomiczny i socjologiczny

Krytyka Antysystemowa Sztuka – Filozofia – Polityka

Prawo nieustannie usiłuje nadążyć za przeobrażająca się rzeczywistością. Jednakże próby osiągnięcia stanu rzeczy polegającego na bieżącej, bezpośredniej aktualizacji systemu norm prawnych, są właściwie z góry skazane na niepowodzenie. Jest tak gdyż zachodzące w otaczającym nas świecie zmiany są zbyt dynamiczne i złożone, a często trudne do natychmiastowej weryfikacji.

Autor: Sławomir Marciniak
Data publikacji: 30.05.2014
Miejsce publikacji: Krytyka fundamentalnych zasad polskiego postępowania cywilnego w związku z przeobrażeniami ustrojowymi państwa

Artykuł dostępny tutaj

Kto jest właścicielem oprogramowania

Prawa autorskie do stworzonego programu komputerowego zasadniczo przysługują programiście, ale bywa też inaczej.

Stworzenie programu komputerowego związane jest nieodłącznie z powstaniem praw do niego. Pojawia się jednak pytanie, jakie są to prawa oraz w jakim zakresie i komu przysługują. Aby odpowiedzieć na nie, trzeba prześledzić proces tworzenia takiego programu oraz okoliczności towarzyszące jego konstruowaniu. Pomocne mogą być przepisy prawa autorskiego, określające komu i w jakim zakresie przysługują uprawnienia do korzystania z oprogramowania.

Autor: Marcin Berlak
Data publikacji: 29.04.2013
Miejsce publikacji: Rzeczpospolita

Artykuł dostępny tutaj

Komu generalna dyrekcja udzieli wsparcia, a komu już nie będzie mogła pomóc

Spośród wskazanych adresatów specustawy tylko nieliczni w rzeczywistości skorzystają z możliwości ubiegania się o spłatę nieuregulowanych zobowiązań za drogowe roboty budowlane. Jest tak dlatego, że przewiduje ona szereg warunków, które muszą być spełnione, aby jej przepisy można było stosować.

Autor: Włodzimierz Głowacki
Data publikacji: 2.01.2013
Miejsce publikacji: Rzeczpospolita

Artykuł dostępny tutaj

Strony nie odstąpią od umowy, jeśli źle zapiszą w niej swoje prawo

Co do zasady możliwe jest zastrzeżenie umownego prawa odstąpienia we wszystkich umowach obligacyjnych, chyba że natura takiego stosunku lub przepisy szczególne wyłączają taką możliwość. Przykładem tego rodzaju wyjątków może być niedopuszczalność zastrzeżenia warunku rozwiązującego w umowie przenoszącej własność nieruchomości, zakaz rozwiązania umowy wobec kontrahenta, który ogłosił upadłość, a także ograniczenia odnoszące się do ciągłych umów terminowych np. najmu, dzierżawy.

Umowne zastrzeżenie prawa odstąpienia nie może prowadzić do obejścia bezwzględnie wiążących norm prawnych dotyczących wypowiadania tych ostatnich umów.

Autor: Joanna Basińska
Data publikacji: 12.11.2012
Miejsce publikacji: Dziennik Gazeta Prawna

Artykuł dostępny tutaj

Dane można przetwarzać po zgłoszeniu

Firmy, które w ramach prowadzonej działalności gospodarczej gromadzą informacje o klientach, muszą zabezpieczyć je przed utratą oraz dostępem do nich osób nieupoważnionych.

Autor: Marcin Berlak
Data publikacji:  27.01.2012
Miejsce publikacji: Rzeczpospolita

Artykuł dostępny tutaj

Ochrona praw autorskich przy naruszeniach w Internecie

Ze względu na swoje powszechne zastosowanie, internet staje się miejscem, gdzie coraz częściej dochodzi do łamania prawa. Olbrzymia liczba plików multimedialnych dostępnych w sieci sprawia, iż często dochodzi do naruszenia praw autorskich.

Podmioty – osoby prywatne albo przedsiębiorcy, których prawa autorskie zostały naruszone nie pozostają jednak bezradne. Mogą skorzystać ze środków ochrony przewidzianych w ustawie z 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

Autor: Marcin Berlak
Data publikacji: 24.01.2012
Miejsce publikacji: Money.pl

Artykuł dostępny tutaj

Uwarunkowania prawne inwestowania w złoto

Niekorzystne nastroje na giełdach światowych, niepewność, zmusza inwestorów do poszukiwania alternatywnych form pomnażania kapitału. Coraz popularniejsze staje się inwestowanie w fundusze inwestycyjne, a nawet w wino.

Do łask wraca również inwestowanie w kruszce, w tym złoto, które w czasach kryzysu stanowią interesujące rozwiązanie.

Autor: Tomasz Chęciński
Data publikacji: 1.12.2011
Miejsce publikacji: Miesięcznik Kapitałowy

Artykuł dostępny tutaj

KANCELARIA PRAWNICZA GŁOWACKI I WSPÓLNICY

BIURO W POZNANIU

ul. Paderewskiego 8
61-770 Poznań

e-mail: poznan@gwlex.pl
tel. +48 61 221 74 51
fax +48 61 221 74 53

KRS 0000295680
REGON 300731875
NIP 7811811954
BIURO W WARSZAWIE

ul. Nowy Świat 2
00-497 Warszawa

e-mail: warszawa@gwlex.pl
tel. +48 22 364 44 54
fax +48 22 364 44 54